Cùng con phát triển Tư duy toán học – Level 1

Tháng Mười 12, 2018

CHUYÊN ĐỀ, BÀI GIẢNG : Toán học level 1

Chủ Đề 1: Kích Thước
Chủ Đề 2: Hình Phẳng
Chủ Đề 3: Khối – Hình Không Gian – Phát Hành 10/10/2018
Chủ Đề 4: Đếm Đến 3 – Phát Hành 10/11/2018
Chủ Đề 5: Đếm Đến 5 – Phát Hành 10/12/2018
Chủ Đề 6: Đếm Đến 10 – Phát Hành 10/12/2018
Chủ Đề 7: Đếm Đến 20 – Phát Hành 10/12/2018
Chủ Đề 8: Vị Trí – Phát Hành 10/12/2018
Chủ Đề 9: So Sánh – Phát Hành 10/12/2018
Chủ Đề 10: Phân Loại – Phát Hành 10/12/2018
Chủ Đề 11: Quy Luật – Phát Hành 10/12/2018

Toán học level 1