Hợp tác cùng Công ty Tin học Quang Minh

Tháng Mười 10, 2018

Công ty HVO Việt Nam đã ký kết hợp đồng hợp tác triển khai chương trình Toán tư duy với Công ty Tin học Quang Minh

Công ty HVO Việt Nam đã ký kết hợp đồng hợp tác với công ty Tin học Quang Minh để triển khai chương trình tới các đối tác của công ty Quang Minh trên toàn quốc

Chương trình Toán tư duy: Cùng con phát triển