Khóa học

CÙNG CON PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC - Level 3

Giới thiệu khóa học

  • Thời gian học: 12 tháng
  • Số lượt xem: 47
  • Bài giảng: 0
  • Cấp độ học: Cấp độ 3

Chuyên đề, bài giảng

Chủ đề 1: Đếm và nhận diện phạm vi 100
Chủ đề 2: Cộng phạm vi 20
Chủ đề 3: Trừ phạm vi 20
Chủ đề 4: Tư duy số
Chủ đề 5: Từ vững
Chủ đề 6: Phân số
Chủ đề 7:

Khóa học hot