Cùng con phát triển Tư duy toán học – Level 3

October 12, 2018

CHUYÊN ĐỀ, BÀI GIẢNG

Chủ Đề 1: Đếm Và Nhận Diện Phạm Vi 100
Chủ Đề 2: Cộng Phạm Vi 20
Chủ Đề 3: Trừ Phạm Vi 20
Chủ Đề 4: Tư Duy Số
Chủ Đề 5: Từ Vững
Chủ Đề 6: Phân Số
Chủ Đề 7: