Cùng con phát triển Tư duy toán học – Level 2

Tháng Mười 12, 2018

CHUYÊN ĐỀ, BÀI GIẢNG

Chủ Đề 1: Đếm Phạm Vi 10
Chủ Đề 2: Đếm Phạm Vi 20
Chủ Đề 3: Đếm Cách
Chủ Đề 4: Cộng Phạm Vi 5
Chủ Đề 5: Cộng Phạm Vi 10
Chủ Đề 6: Trừ Phạm Vi 5
Chủ Đề 7: Trừ Phạm Vi 10
Chủ Đề 8: Quy Luật
Chủ Đề 9: Thời Gian