CHINH PHỤC MÔN TOÁN KỲ THI 9 LÊN 10

Học thử miễn phí

Học phí: 300.000đ 600.000đ
Thời gian: 23 giờ
Trình độ: Mới bắt đầu
Bài học: 23 bài


[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 5 - phát hành ngày 15/03
[Bài 6] Chuyên đề 2: Hệ phương trình - buổi 1 - phát hành 18/03
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 6 - phát hành ngày 18/03
[Bài 7] Chuyên đề 2: Hệ phương trình - buổi 2 - phát hành 22/03
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 7 - phát hành ngày 22/03
[Bài 8] Chuyên đề 3: Phương trình bậc 2 - buổi 1 - phát hành 25/03
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 8 - phát hành ngày 25/03
[Bài 9] Chuyên đề 3: Phương trình bậc 2 - buổi 2 - phát hành 29/03
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 9 - phát hành ngày 29/03
[Bài 10] Chuyên đề 4: Hàm số và đồ thị - buổi 1 - phát hành 01/04
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 10 - phát hành ngày 01/04
[Bài 11] Chuyên đề 4: Hàm số và đồ thị - buổi 2 - phát hành 05/04
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 11 - phát hành ngày 05/04
[Bài 12] Chuyên đề 5: Giải toán bằng cách LPT- Buổi 1 - phát hành 08/04
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 12 - phát hành ngày 08/04
[Bài 13] Chuyên đề 5: Giải toán bằng cách LPT - buổi 2 - phát hành 12/04
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 13 - phát hành ngày 12/04
[Bài 14] Chuyên đề 5: Giải toán bằng cách LPT - buổi 3 - phát hành 15/04
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 14 - phát hành ngày 15/04
[Bài 15] Chuyên đề 5: Giải toán bằng cách LPT - buổi 4 - phát hành 19/04
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 15 - phát hành ngày 19/04
[Bài 16] Chuyên đề 6: Hình học - buổi 1 - phát hành 22/04
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 16 - phát hành ngày 22/04
[Bài 17] Chuyên đề 6: Hình học - buổi 2 - phát hành 26/04
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 17 - phát hành ngày 26/04
[Bài 18] Chuyên đề 6: Hình học - buổi 3 - phát hành 29/04
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 18 - phát hành ngày 29/04
[Bài 19] Chuyên đề 6: Hình học - buổi 4 - phát hành 03/05
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 19 - phát hành ngày 03/05
[Bài 20] Chuyên đề 6: Hình học - buổi 5 - phát hành 06/05
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 20 - phát hành ngày 06/05
[Bài 21] Chuyên đề 6: Hình học - buổi 6 - phát hành 10/05
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 21 - phát hành ngày 10/05
[Bài 22] Chuyên đề 7: Bất đẳng thức - buổi 1  - phát hành 13/05
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 22 - phát hành ngày 13/05
[Bài 23] Chuyên đề 7: Bất đẳng thức - buổi 2  - phát hành 17/05
[Hướng dẫn giải bài tập] Bài 23 - phát hành ngày 17/05