Nghề dạy học là nghề khai tâm, khai trí, khai đức, đào tạo nên con người... 04

Nghề dạy học là nghề khai tâm, khai trí, khai đức, đào tạo nên con người... Bằng trí tuệ, mồ hôi, sức lực để làm ra sản phẩm có ích cho xã hội, giúp bản thân mình tồn tại, suy cho cùng, không có nghề nào là nghề không cao quý.

Nghề dạy học là nghề khai tâm, khai trí, khai đức, đào tạo nên con người... Bằng trí tuệ, mồ hôi, sức lực để làm ra sản phẩm có ích cho xã hội, giúp bản thân mình tồn tại, suy cho cùng, không có nghề nào là nghề không cao quý.

Nghề dạy học là nghề khai tâm, khai trí, khai đức, đào tạo nên con người... Bằng trí tuệ, mồ hôi, sức lực để làm ra sản phẩm có ích cho xã hội, giúp bản thân mình tồn tại, suy cho cùng, không có nghề nào là nghề không cao quý.

Nghề dạy học là nghề khai tâm, khai trí, khai đức, đào tạo nên con người... Bằng trí tuệ, mồ hôi, sức lực để làm ra sản phẩm có ích cho xã hội, giúp bản thân mình tồn tại, suy cho cùng, không có nghề nào là nghề không cao quý.

Nghề dạy học là nghề khai tâm, khai trí, khai đức, đào tạo nên con người... Bằng trí tuệ, mồ hôi, sức lực để làm ra sản phẩm có ích cho xã hội, giúp bản thân mình tồn tại, suy cho cùng, không có nghề nào là nghề không cao quý.Nghề dạy học là nghề khai tâm, khai trí, khai đức, đào tạo nên con người... Bằng trí tuệ, mồ hôi, sức lực để làm ra sản phẩm có ích cho xã hội, giúp bản thân mình tồn tại, suy cho cùng, không có nghề nào là nghề không cao quý.Nghề dạy học là nghề khai tâm, khai trí, khai đức, đào tạo nên con người... Bằng trí tuệ, mồ hôi, sức lực để làm ra sản phẩm có ích cho xã hội, giúp bản thân mình tồn tại, suy cho cùng, không có nghề nào là nghề không cao quý.

Hoạt động